LÁTHATATLAN PÓRÁZ MÓDSZER

INTEGRÁL SZEMLÉLETŰ KUTYAOKTATÓ KÉPZÉS

ÖNISMERETI ÉS MENTOR PROGRAMMAL

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2023. január 9-én induló képzéshez

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000669

 

 1. A képzés szervezésének főbb részletei

 A képzés megnevezése és célja: Kutyaoktató képzés. Kutyaoktatói ismeretek és kompetenciák megszerzése. A képzés végére a Résztvevőnek átfogó elméleti tudása van az integrál szemléletű családi kutyaoktatásról és az ehhez a területhez szorosan kapcsolódó témakörökről, továbbá gyakorlati tudása és képessége van az integrál szemléletű kutyaoktatói és tanácsadó munkára.

A képzés nyelve: magyar

A képzés tartalma és formája:

 • 15 hét (16 alkalom), személyes részvételű képzés, hétvégi oktatással;

valamint

 • 24 hét (25 alkalom) elméleti képzés hétköznap esti oktatással.

A képzés óraszáma:

 • elméleti óraszám: 56 óra (45 perces tanítási órával)
 • gyakorlati óraszám: 128 óra (45 perces tanítási órával)
 • otthoni felkészülés: 40 óra elmélet és 112 óra gyakorlat, (napi min. 45 perc)

Az elméleti képzés helyszíne:

 • online alkalmak: „Zoom” videokonferencián keresztül

A gyakorlati képzések helyszíne:

 • 2112, Veresegyház, Ivacsi-horgásztavak
 • 2100 Gödöllő, Bevásárlóközpont

 

A képzés ütemezése:

 • az órarendben előre megadott heti egy alkalom, szombatonként, személyes megjelenésű gyakorlati alkalmak 09:00-15:00 óráig.
 • az órarendben előre megadott heti egy alkalom, hétfőnként online elméleti alkalmak 19:00-21:00 óráig.

 

A képzés kezdési időpontja: 2023. január 9., hétfő, 19:00

A képzés várható befejezése: 2023. július  1. szombat, 15:00

Elsajátítható ismeretek és kompetenciák:

 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Program jainakelméleti ismerete
 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Programjainak gyakorlati ismerete
 • Családi kutyák fejlesztése
 • Egyéni kutyaoktatás gyakorlat
 • Kutya származása, farkasok viselkedése
 • Kutyák viselkedése és viselkedésproblémák
 • LPM&P Alap Program, Happility, Jelenlét Tudatosság a Kutyáddal, Trükk Mester, Szuper Szimat kezdő, haladó, Aktivitások kurzusok
 • Önismeret
 • Integrál pszichológia
 • Betekintés a tiszta kommunikációba

A gyakorlati alkalmak a képzés teljes időtartama alatt fedetlen külső helyszínen zajlanak. Amennyiben az időjárási körülmények előre jelezhetően nem alkalmasak a gyakorlati alkalom megtartására, úgy a Szervező adott alkalmat a körülményekre való tekintettel lemondhatja. Ebben az esetben a teljes képzési idő ennek megfelelően tolódik ki. Résztvevő elfogadja, hogy amennyiben az időjárási körülmények előre nem voltak jelezhetőek, de a gyakorlati alkalom hatékonyságát nagyban befolyásolják, úgy Szervező adott napon a biztonság és a hatékonyság érdekében, alkalom közben is mérlegelheti ennek halasztását.

A képzés erdei gyakorlati helyszínein nyilvános mosdó nem található. A legközelebbi mosdók (benzinkút) autótávolságra találhatóak, amelynek igénybevételére a gyakorlati alkalom szüneteiben van lehetőség.

 1. A képzés díja: 720.000,- Ft azaz hétszázhúszezer forint, ebből oktatási díj 720.000,- Ft azaz hétszázhúszezer forint. Kedvezményes, egy összegű befizetés esetén 660.000,- Ft azaz hatszázhatvanezer forint, ebből oktatási díj 660.000,- Ft azaz hatszázhatvanezer forint.
 2. Részletfizetés esetén: Első részlet jelentkezéskor 180.000.- Ft, azaz egyszázhnyolcvanezer forint, majd 6x 90.000,- Ft, azaz kilencvenezer forint, adott hó 10-ig átutalva, küldött díjbekérő alapján.

Részletfizetési időpontok:

 1. január 10., február 10., március 10., április 10., május 10., június 10.
 1. Vizsgadíj: a képzési díj tartalmazza az első vizsga díját, így az első vizsgadíj 0,-Ft, azaz nulla forint.

A díjfizetés viselésének módja: Átutalás

 1. Pótvizsga költsége:000,- Ft/vizsga.
 2. A képzés finanszírozása, támogatása

A képzés államháztartási vagy európai uniós forrást nem vesz igénybe, ilyen támogatásban nem részesül.

 1. Részvétel és megengedett hiányzás mértéke

A képzésen való részvétel feltételei:

A https://lathatatlanporaz.hu/kutyaoktato-kepzes/ oldalon megküldött, visszaigazolt jelentkezés fogadását követő, meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj, továbbá számítógép és internetes kapcsolat (lehetősége), a tananyagok, a kapcsolattartás és a haladási napló le és kitöltéséhez.

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő vállalja, hogy a jelenléti ív aláírásával igazolja részvételét az elméleti és gyakorlati képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke a gyakorlati és az elméleti alkalmakról is legfeljebb 2-2 alkalom.

A jelenléti ív aláírása a Résztvevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben a jelenléti íven hiányzik a Résztvevő aláírása, akkor aznapra hiányzónak kell tekinteni. Amennyiben a megengedett hiányzás mértékét a Résztvevő túllépi, úgy a hiányzó alkalmakat pótolnia kell. Amennyiben a hiányzó alkalmat nem pótolja, úgy részére a képzés végén a Tanúsítvány nem adható ki, részvételéről egy Emléklapot állít ki a Szervező.

Külsős előadói és elméleti előadási napok pótlása a következő induló képzésen lehetséges, díjtalanul. Más alkalmak pótlása Mentor Trénerrel egyeztetett alkalommal, a képzés helyszínén, a hiányzástól számított 2 héten belül pótolható. A pótalkalom díja: 20.000 Ft, azaz húszezer forint/pótolt alkalom, melyet Résztvevő a Mentor Trénernek számla ellenében fizet.

Amennyiben a Résztvevő magatartása és viselkedése úgy a személyes alkalmakon, mint az elektronikus felületeken (Facebook/Messenger csoport, e-mail-es kapcsolattartás és más különböző megjelenéseken) destruktív, ellenséges vagy bomlasztó és kérés, figyelmeztetés ellenére folytatja azt, akkor a Szervezőnek jogában áll a képzési szerződést egyoldalúan felbontani és a résztvevőt eltanácsolni a csoportharmónia fenntartása érdekében.

 1. A Résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése

A képzés egészét kísérő, a Résztvevő által töltött haladási napló alapján.

 1. A képzést lezáró vizsga típusa, a vizsgára bocsátás feltétele

Vizsgára bocsátás feltételei: A képzést záróvizsga zárja le. A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a Résztvevő a képzés során a haladási naplót érdemlegesen tölti és határidőben megküldi Szervezőnek, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl. (Az esetleges pótlásról igazolást hoz a Mentor Trénertől).

 

A vizsga menete:

 • Online írásbeli teszt kitöltése
 • Öt A4-es oldalon, 12-es betűmérettel, normál margóval saját vagy kölcsön kutyájának viselkedés elemzése, a tanítási folyamat összegzése kurzus típusonként. Integrál pszichológia alkalmazása a szakmai munkában és az önismereti út bemutatása, a megszerzett szakmai kompetenciákra vetítve.
 • Egyéni prezentáció, személyes megjelenéssel.

 

A képzés eredményes elvégzéséről a Résztvevő a záróvizsgák letételét követően Tanúsítványt kap.

Amennyiben a Résztvevő nem jelenik meg a záróvizsgán, nem teljesíti az online írásbeli és/vagy a prezentációs vizsgát, úgy a Tanúsítványt nem kapja meg. Ebben az esetben a Résztvevőnek lehetősége van pótvizsga letételére egy éven belül.

Az online vizsga várható kitöltési időintervalluma: 2023. június 27-29.

A személyes vizsga várható ideje: 2023. július 1., szombat, 9:00-15:00

A vizsgát szervező megnevezése:

 • Online teszt: Dömötör Júlia EV;
 • Személyes vizsga: Dömötör Júlia EV
 1. A Résztvevő kötelezettségei

Személyes, aktív részvétel a kontaktórákon, melyet jelenléti íven aláírásával igazol.

Amennyiben a Résztvevő a tanulmányát megszakítja, a már befizetett képzési díj nem jár vissza, a fennmaradó részleteket az előre megadott és vállalt ütemezés szerint a Részvevőnek ki kell egyenlítenie. Amennyiben ezzel elmarad, a fennmaradó összeg azonnali behajtását fenntartás nélkül elfogadja.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, – kivételt képeznek, az ügyfeleknek kiadható anyagok – és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése, átdolgozása csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

Résztvevő tisztában van azzal, hogy a Kutyaoktató képzésen saját, illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

Résztvevő felelőssége 24 órán belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

A képzésen való részvétel, elméleti és gyakorlati órák rendszeres látogatása személyesen, Gödöllőn és Veresegyházon zajlik, a megengedett hiányzás max. 2-2 alkalom.

Az elméleti és gyakorlati órák követelményeinek és vizsgakövetelménynek megfelelő teljesítése.

A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

 1. Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton az  címre.

A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton a  címre.

 1. Szervező feladatai és kötelezettségei

Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

Szervező vállalja, hogy a képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. (A képzés számára létrehozott Facebook csoportban és telefonon)

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

Szervező fenntartja a jogot a Résztvevők tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Résztvevő ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

Az előadások és gyakorlat megtartásának megszervezése Gödöllőn és Veresegyházon a résztvevő jelenlétét igazoló jelenléti ív vezetése.

A vizsgaalkalom szervezése.

A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

Amennyiben a képzés Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

Vis maior esetben – pl. COVID19 karantén elrendelése, háború stb. – Szervező fenntartja a jogot a képzés elkezdésének vagy folytatásának későbbi, körülmények engedte időpontban történő megvalósítására.

Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 1. Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

 1. Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Jelentkező a https://lathatatlanporaz.hu/kutyaoktato-kepzes/ oldalon kitöltött és Szervezőnek megküldött jelentkezésével elismeri, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, értelmezte és magára nézve elfogadja.

 

Üzemeltető, szervező és képzés vezető (Szerző és Jogtulajdonos):

Dömötör Júlia EV

Székhely: 2100 Gödöllő, 017/22. Hrsz.

Adószám: 55620309-1-33

Telefon: +36306237060

Email: 

 

 

Utolsó módosítás: 2022. 10 28..