KUTYAOKTATÓ KÉPZÉS

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2021. március 6-án induló képzéshez

 

 1. A képzés szervezésének főbb részletei

 A képzés megnevezése és célja: Kutyaoktató képzés. Kutyaoktatói ismeretek és kompetenciák megszerzése. A képzés végére a Résztvevőnek átfogó elméleti tudása van az integrál szemléletű családi kutyaoktatásról és az ehhez a területhez szorosan kapcsolódó témakörökről, továbbá gyakorlati tudása és képessége van az integrál szemléletű kutyaoktatói tanácsadó munkára.

A képzés nyelve: magyar

 A képzés tartalma és formája: 14 hét (15 alkalom), személyes részvételű képzés, hétvégi oktatással.

A képzés óraszáma: 120 óra (45 perces tanítási órával) +98 óra, (60 perccel) összesen 218 óra.

48 óra elmélet és 72 óra gyakorlat, + otthoni gyakorlás és felkészülés 98 óra (14 hét, napi min. 1 óra (60 perc)

Az elméleti képzés helyszíne: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. Rézgombos Szolgáltatóház

A gyakorlati képzések helyszíne: HS Sportközpont, 2100 Gödöllő, Dózs György út 156. Erdei helyszín: Veresegyház, Ivacsi horgásztavak.

A képzés ütemezése: az órarendben előre megadott heti egy alkalom, szombatonként, elméleti és gyakorlati alkalmak 09:00-16:00 óráig.

A képzés kezdési időpontja: 2020. március  6., szombat, 9:00

A képzés várható befejezése: 2021. június 12.

Elsajátítható ismeretek és kompetenciák:

 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Program elméleti ismerete
 • A Láthatatlan Póráz Módszer és Program gyakorlati ismerete
 • Családi kutyák fejlesztése
 • Egyéni kutyaoktatás gyakorlat
 • Kutya származása, farkasok viselkedése
 • Kutya etológia
 • Kutya viselkedésproblémák
 • Kutyaelsősegély elmélete és gyakorlata
 • Agility, frizbi, puller gyakorlat
 • Mozgásszervi problémák felismerése és megelőzése
 • Betekintés a gazdis kutyamasszázs, a mantrailing, a terápiás és hospice kutyák, a holisztikus alternatív terápiák világába.
 1. A képzés díja: 400.000,- Ft azaz négyszázezer forint, ebből oktatási díj 400.000,- Ft azaz négyszázezer forint. Kedvezményes, egy összegű befizetés esetén 350.000,- Ft azaz háromszázötvenezer forint, ebből oktatási díj 350.000,- Ft azaz háromszázötvenezer forint.
 2. Vizsgadíj: a képzési díj tartalmazza az első vizsga díját, így az első vizsgadíj 0,-Ft, azaz nulla forint.

A díjfizetés viselésének módja: Átutalás

 1. Pótvizsga költsége:000,- Ft/vizsga.
 2. A képzés finanszírozása, támogatása

A képzés államháztartási vagy európai uniós forrást nem vesz igénybe, ilyen támogatásban nem részesül.

 1. Részvétel és megengedett hiányzás mértéke

A képzésen való részvétel feltételei: A https://lathatatlanporaz.hu/kurzusok/kutyaoktato-kepzes/ oldalon megküldött, visszaigazolt jelentkezés fogadását követő, meghirdetett határidőre befizetett regisztrációs és részletfizetési vagy teljes tanfolyami díj, továbbá számítógép és internetes kapcsolat (lehetősége), a tananyagok, a kapcsolattartás és az elektronikus haladási napló le és kitöltéséhez.

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

A Résztvevő vállalja, hogy a jelenléti ív aláírásával igazolja részvételét az elméleti és gyakorlati képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke legfeljebb 1 alkalom. Azaz, a 15 alkalomból 1 alkalom hiányzás megengedett.

A jelenléti ív aláírása a Résztvevő kötelessége és felelőssége. Amennyiben a jelenléti íven hiányzik a Résztvevő aláírása, akkor aznapra hiányzónak kell tekinteni. Amennyiben a megengedett hiányzás mértékét a Résztvevő túllépi, úgy a hiányzó alkalmakat pótolnia kell.

Külsős előadói és elméleti előadási napok pótlása a következő induló képzésen lehetséges, díjtalanul. Más alkalmak pótlása Mentor Trénerrel egyeztetett alaklommal, a hiányzástól számított 2 héten belül pótolható. A pótalkalom díja: 6.000,. Ft, azaz hatezer forint/pótolt alkalom, melyet Résztvevő a Mentor Trénernek számla ellenében átutalással fizet.

Amennyiben a Résztvevő magatartása és viselkedése úgy a személyes alkalmakon, mint az elektronikus felületeken (Facebook/Messenger csoport, e-mail-es kapcsolattartás és más különböző megjelenéseken) destruktív, ellenséges vagy bomlasztó és kérés, figyelmeztetés ellenére folytatja azt, akkor a Szervezőnek jogában áll a képzési szerződést egyoldalúan felbontani és a résztvevőt eltanácsolni a csoportharmónia fenntartása érdekében.

 1. A Résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése: A képzés egészét kisérő, a Résztvevő által töltött elektronikus naplózás alapján.

 

 1. A képzést lezáró vizsga típusa, a vizsgára bocsátás feltétele

Írásbeli és prezentációs, személyes megjelenéssel.

Vizsgára bocsátás feltételei: A képzést záróvizsga zárja le. A záróvizsgára bocsátás feltétele, hogy a Résztvevő a képzés során az elektronikus haladási naplót érdemlegesen tölti és határidőben megküldi Szervezőnek, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépte túl.

 

A képzés eredményes elvégzéséről a Résztvevő a záróvizsgák letételét követően Tanúsítványt kap.

Amennyiben a Résztvevő nem jelenik meg a záróvizsgán, nem teljesíti az írásbeli és/vagy a prezentációs vizsgát, úgy a Tanúsítványt nem kapja meg. Ebben az esetben a Résztvevőnek lehetősége van pótvizsga letételére egy éven belül.

 

A vizsga várható ideje: 2019. június 12., szombat, 9:00-17:00

 

A vizsgát szervező megnevezése: Dömötör Júlia EV

 

 1. A Résztvevő kötelezettségei

 

Személyes, aktív részvétel a kontaktórákon, melyet jelenléti íven aláírásával igazol.

 

Amennyiben a Résztvevő a tanulmányát megszakítja, a képzési díj nem jár vissza, a fennmaradó részleteket az előre megadott és vállalt ütemezés szerint a Részvevőnek ki kell egyenlítenie.

 

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt, sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel. A tanfolyam teljes tartalma a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő másolása, tovább értékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való közlése, átdolgozása csakis Szervező írásbeli engedélyével lehetséges. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió Forint kártérítést köteles fizetni.

 

Résztvevő beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam időtartama alatt készített munkáit és a fórumban, vagy e-mailben írt hozzászólásait Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Résztvevő nevének feltüntetésével.

 

Résztvevő tisztában van azzal, hogy a Kutyaoktató képzésen saját, illetve idegen kutyákkal is történik gyakorlás és amellett, hogy Szervező és az oktatók is a legnagyobb biztonságra törekszenek, a munkától elidegeníthetetlen a kutya által okozott esetleges karmolás, játék közbeni odakapás és akár a komolyabb harapás is. Résztvevő az esetleges balesetek elkerülése végett mindenkor betartja a Szervező és az oktatók utasításait, javaslatait. Szervezőt semminemű baleset esetén sem terheli felelősség.

Résztvevő a képzés ideje alatt tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, amely az állatok pszichés vagy fizikai bántalmazását jelenti. Ellenkező esetben egy írásbeli (Szervező elektronikusan Résztvevő részére megküldi) figyelmeztetést követően, Szervező azonnali hatállyal megszünteti Résztvevő tanfolyami részvételét. A befizetett tanfolyami díj ez esetben nem követelhető, a függőben lévő részleteket Részvevő köteles adott hónap utolsó napjáig Szervező számlájára átutalni.

 

Résztvevő felelőssége 2 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben ezt elmulasztja, és emiatt Szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá információkat eljuttatni, Résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.

 

A képzésen való részvétel, elméleti és gyakorlati órák rendszeres látogatása személyesen, Gödöllőn és Veresegyházán zajlik, a megengedett hiányzás max. 1 alkalom.

 

Az elméleti és gyakorlati órák követelményeinek és vizsgakövetelménynek megfelelő teljesítése.

 

A vizsgakövetelményben előírt vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése.

 

 1. Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:

 

Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló írásos kérelmet nyújt be Szervező felé, elektronikus úton a címre.

 

A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj akkor is megfizetendő teljes egészében, ha a résztvevő azt nem fejezi be. A befizetett díj nem téríthető vissza.

 

A tanfolyam halasztása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg, maximum a következő tanfolyamra becsatlakozással, létszám felett. A halasztás tényét írásban kell jelezni Szervező felé elektronikus úton a címre.

 

 1. Szervező feladatai és kötelezettségei

 

Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató felszereléseket.

 

Szervező vállalja, hogy a képzés során Résztvevőnek biztosít minden olyan szükséges előadást és gyakorlatot, amely a tematikában felsorolásra került. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít.

 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Résztvevőt a tanfolyam során ért esetleges balesetekre nézve.

 

Szervező fenntartja a jogot a hallgatók tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

Az előadások és gyakorlat megtartásának megszervezése Gödöllőn és Veresegyházán a résztvevő jelenlétét igazoló jelenléti ív vezetése.

A vizsgaalkalom szervezése.

A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.

Amennyiben a képzés Szervező hibájából hiúsul meg, az addig befizetett képzési díj visszafizetésre kerül.

Vis maior esetben – pl. COVID19 karantén elrendelése – Szervező fenntartja a jogot a képzés elkezdésének vagy folytatásának későbbi, körülmények engedte időpontban történő megvalóstíására.

Szervező köteles a résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten felhasználni. Célhoz kötött felhasználásnak tekintik a felek a Szervező jelen szerződéséből eredő, illetve feladatainak teljesítését (pl. tanúsítványok kiállítása, vizsgáztatás, nyilvántartások, statisztikák készítése, stb.) E körön belül a Szervező a résztvevő adatait kezelheti, mely adatkezeléshez résztvevő jelen szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

 1. Kártérítési felelősség

A Szervező tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár viselésére Szervező kötelezett, azzal azonban, hogy Szervező és Résztvevő megállapodása értelmében a kártérítés mértékének összege nem haladhatja meg a résztvevő által befizetett képzési díj összegét.

 1. Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Jelentkező a https://lathatatlanporaz.hu/kurzusok/kutyaoktato-kepzes/ oldalon kitöltött és Szervezőnek megküldött jelentkezésével elismeri, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, értelmezte és magára nézve elfogadja.

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos): Dömötör Júlia EV (mint Szervező)
Székhely: 2100 Gödöllő, Mezsgye út 22.
Adószám: 55620309-1-33
Bankszámla szám: MagNet Bank 16200106-11654270
Telefon: +36306237060
Email:

Utolsó módosítás: 2020. 10.22.